دکتر محمدکاظم جواهری

دانش آموخته روانشناسی بالینی 

روانشناس

روانکاو

مشاوره خانواده

مدرس دوره های خانواده اسلامی

دانش آموخته مداخله در خانواده از بنیاد گاتمن

درمان اختلالات اضطرابی

مدرس دوره های روانکاوی و رواندرمانی پویشی کوتاه مدت

بیش از بیست سال اشتغال به حرفه روان درمانی و آموزش رواندرمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی

گواهی شرکت در دوره آموزشی تخصصی

زوج درمانی سیستمی راهبردی و زوج درمانی با رویکرد فراتشخیص

دکتر محمد کاظم جواهری