محمدکاظم جواهری

دانش آموخته روانشناسی بالینی 

روانشناس

روانکاو

مشاوره خانواده

مدرس دوره های خانواده اسلامی

دانش آموخته مداخله در خانواده از بنیاد گاتمن

درمان اختلالات اضطرابی

مدرس دوره های روانکاوی و رواندرمانی پویشی کوتاه مدت

بیش از بیست سال اشتغال به حرفه روان درمانی و آموزش رواندرمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی