علی پناهی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

عضو تخصصی هسته مشاوره اموزش و پرورش

21 سال مشاوره در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رازی ناحیه 2 کرج

6سال سابقه مشاوره در مرکز رانشناختی رازی اداره کل اموزش و پرورش استان البرز تا کنون

دارای مدرک ISTDP و طرحواره درمانی و هیبنوتراپی و CBT

رویکرد تخصصی روان پویشی کوتاه مدت