نسیبه رشتی

کارشناس روانشناسی و کارشناس ارشد مشاوره کودک و نوجوان و مشاور فردی و تحصیلی مترجم کتاب آسیب شناسی روانی کودکان و نوجوانان و دوره کامل اختلالات یادگیری کودکان و دوره کامل مشاوره تحصیلی و عضو سازمان نظام روانشناسی