مینا صولتی

کارشناس ارشد روانشناسی

مشاوره دانش آموخته دوره های :

جامع و کامل cbt /زوج درمانی هیجان مدار /مداخلات غیر دارویی مصرف مواد /مشکلات زناشویی و مهارت ارتباط بین زوجین/

با سابقه بیش از ده سال مشاوره در زمینه فردی و زوج