مریم رضازاده

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ در مرکز نگهداری از بیماران روانی مزمن در سمت روانشناس از سال ۸۶ تا کنون در مرکز درمان سوءمصرف مواد آتیه نوین در سمت درمانگر و مشاور از سال ۱۳۸۹ تا کنون در مراکز مشاوره متعدد در سمت درمانگر و مشاور برگزاری جلسات گروه درمانی، آموزش خانواده، مهارت‌های زندگی و ارتباطی عضو سازمان نظام روانشناسی عضو سازمان انجمن روانشناسی