عارفه موذن

کاندیدای دکتری مشاوره (کار بر روی رساله دکتری )

*عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

*اخذ مدرک دوره سوپرویژنی زیر نظر پروفسور عبدالله امیدی و زوج درمانی شناختی رفتاری زیر نظر خانم دکتر فرشته موتابی

*راهنمایی گروهی و گروه درمانگر در حیطه مهارت های زندگی، آشنایی پیش از ازدواج ،حل تعارضات زوجی ،کاهش اضطراب

*مشاوره پیش از ازدواج، زوج درمانی، شکست عاطفی، فقدان و سوگ